பட்ட மேல் இணைப்புத் தேர்வுகள்

அனைத்து அடிப்படைக் கற்கைநெறிகள் உயர் தேசிய டிப்ளோமா கற்கைநெறிகள் பட்டமானிக் கற்கைநெறிகள் பட்ட மேல் இணைப்புத் தேர்வுகள் பட்டப்பின்படிப்பு கற்கைநெறிகள் துறைசார் அபிவிருத்திக் கற்கைநெறிகள்
உள்வாங்கல் கற்கைநெறியின் பெயர் கற்கைநெறிக் காலம்
ஜனவரி பெப்ரவரி / செப்டெம்பர் ஒக்டோபர் BENG ( HONS) ELECTRONIC & ELECTRICAL ENGINEERING. ௦1 வருடம்
ஜனவரி பெப்ரவரி / செப்டெம்பர் ஒக்டோபர் பேட்போர்ட்ஷியர் பல்கலைக்கழக இளமானி – மனித வள முகாமைத்துவம் ௦1 வருடம்
ஜனவரி பெப்ரவரி / செப்டெம்பர் ஒக்டோபர் பேட்போர்ட்ஷியர் பல்கலைக்கழக இளமானி – வணிக நிர்வாகம் ௦1 வருடம்
ஜனவரி பெப்ரவரி / செப்டெம்பர் ஒக்டோபர் பேட்போர்ட்ஷியர் பல்கலைக்கழக இளமானி – கணனிப் பிணைப்பியல் ௦1 வருடம்
ஜனவரி பெப்ரவரி / செப்டெம்பர் ஒக்டோபர் பேட்போர்ட்ஷியர் பல்கலைக்கழக இளமானி– கணனி அறிவியல் மற்றும் மென்பொருள் பொறியியல் ௦1 வருடம்